CA   ·   ES

Retribucions

Informació rellevant.

Dotació econòmica al grups municipals (acord de Ple de 21 de juny de 2019)

 S’estableix una dotació econòmica de caràcter anual a favor dels grups polítics municipals que constarà de:

-Component fix: 792.71€.

-Component variable: 264.24€

Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses relacionades amb el funcionament del grup polític i que no es corresponguin amb remuneracions de personal ni a la constitució d’ actius fixes de caràcter patrimonial.

Règim de dedicacions,retribucions i indemnitzacions dels regidors (o dietes per assistència)

Regidors amb retribució i règim de dedicació

Noms i cognoms, règim de dedicació, hores dedicació, retribució (euros bruts anuals).

  • Jordi Sans Ferrer, Parcial, 50 hores (33,33%), 15.000,00 €.
  • Samuel Urbano Botella, Parcial, 35 hores (23,33%), 9.087,32 €.
  • Francesc X. Marcos Tuebols, Parcial, 35 hores (23,33%) 9.087,32 €.
  • Ma. Jesús Coronado Fuentes, Parcial, 35 hores (23,33%), 9.087,32 €.
  • Felicià Fortuny Roselló, Parcial, 35 hores (23,33%), 9.087,32 €.
  • Araceli Molina Camacho, Parcial, 35 hores (23,33%), 9.087,32 €.

Aquesta retribució es percebrà en dotze pagues, i donant-los d’alta al règim general de la Seguretat Social.

Dietes per assistència

Nom i cognoms: Josep Ma Nolla Cabellos, Antoni Tenorio Recuero, Ma Teresa Llonch Simó, Esteve Torres Prunera, Maria Grau Alasà.

  • Assistència Ple: 175€/sessió.
  • Assistència Comissió informativa del Ple: 50€/sessió.
  • Assistència Comissió Informativa: 90€/sessió.
  • Assistència Comissió especial de Comptes: 90€/sessió.

 

Les dietes a percebre per tots els conceptes son amb un màxim de 2.700€ any i regidor.

Les liquidacions es practiquen mensualment.

Tots els imports estan sotmesos a la corresponent retenció de l’IRPF